Facebook
Twitter
Google Plus
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายวินัย สุริยปราการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สายตรงท่าน ผอ.


moodle

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

   ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 สาขาวิทยาศาสตร์ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 สาขาภาษาอังกฤษ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 สาขาภาษาจีน Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 สาขาทัศนศิลป์ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 สาขาคอมพิวเตอร์ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 (สำรอง) Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทสามารถพิเศษ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ประเภททั่วไป Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.1 ประเภททั่วไป Download
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้อง( วิทย์ - คณิต ) Download
ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวกาญจนา ปราบปัญจะ) Download
อ่านสนุก ปลุกสำนึก นิทานชุดค่านิยม 12 ประการ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ Download
โครงงานค่านิยม ๑๒ ประการ : ตามรอยบุคคลต้นแบบผู้แปรทฤษฎีสู่วิถีปฏิบัติ Download
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน Download
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวสุนิดา แอสบิลลี่ Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน (อาหารและโภชนาการ) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย: นางสาววาสนา มั่นธรรมนุสรณ์) Download
ประกาศผลการสอบจัดลำดับที่ ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Download

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก    |   เกี่ยวกับโรงเรียน    |   ดาวน์โหลดเอกสาร    |   ภาพกิจกรรม    |   ปฏิทินกิจกรรม    |   ติดต่อ สอบถามเบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องผู้อำนวยการ (100)
ห้องธุรการ (101)
ห้องบริการ (102)
ห้องพัฒนาวิชาการ (112)
เบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องพยาบาล (106)
ห้องศูนย์เทคโนฯ (108)
ห้องคอมพิวเตอร์ (113)
ห้องประชุมใหญ่
(109)
เบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องพัฒนาวิชาการ (102)
ห้องสมุด (115)
ห้องดนตรีไทย (105)
ห้องปกครอง
(140)
อื่นๆ
หน้าแรก
โครงสร้างการบริการ
ดาวน์โหลด
ติดต่อ สอบถาม