Facebook
Twitter
Google Plus
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายวินัย สุริยปราการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สายตรงท่าน ผอ.


moodle

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

   ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้อง( วิทย์ - คณิต ) Download
ผลการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวกาญจนา ปราบปัญจะ) Download
อ่านสนุก ปลุกสำนึก นิทานชุดค่านิยม 12 ประการ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ Download
โครงงานค่านิยม ๑๒ ประการ : ตามรอยบุคคลต้นแบบผู้แปรทฤษฎีสู่วิถีปฏิบัติ Download
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 โควตาเรียนดี แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต Download
ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.4 โควตาเรียนดี แผนการเรียนวิทย์-คณิต Download
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน Download
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวสุนิดา แอสบิลลี่ Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน (อาหารและโภชนาการ) โดยใช้แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย: นางสาววาสนา มั่นธรรมนุสรณ์) Download
ประกาศผลการสอบจัดลำดับที่ ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Download
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพฤติกรรมการทำงานกลุ่มสำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางปานทิพย์ พันธ์ทิพย์) Download
กำหนดการ โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ Download
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นายสุทัศน์ ศรีสว่าง) Download
การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้านการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษามิติ สัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางกัญญาณัฐ คงอินทร์) Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 รอบสอง แผนอังกฤษ-คณิต Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 รอบสอง แผนวิทย์-คณิต Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียน ม.4 Download
การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้จัย : สาลี่ บุญญกาศ) Download
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการ MSEIS (เอ็มเซ่) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 Download

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก    |   เกี่ยวกับโรงเรียน    |   ดาวน์โหลดเอกสาร    |   ภาพกิจกรรม    |   ปฏิทินกิจกรรม    |   ติดต่อ สอบถามเบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องผู้อำนวยการ (100)
ห้องธุรการ (101)
ห้องบริการ (102)
ห้องพัฒนาวิชาการ (112)
เบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องพยาบาล (106)
ห้องศูนย์เทคโนฯ (108)
ห้องคอมพิวเตอร์ (113)
ห้องประชุมใหญ่
(109)
เบอร์โทรภายใน 0-7621-2036
ห้องพัฒนาวิชาการ (102)
ห้องสมุด (115)
ห้องดนตรีไทย (105)
ห้องปกครอง
(140)
อื่นๆ
หน้าแรก
โครงสร้างการบริการ
ดาวน์โหลด
ติดต่อ สอบถาม