Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ดาวน์โหลด

แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
Download
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
Download
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นายพีรกิตติ์ นาครัตน์)
Download
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทโควตาเรียนดี
Download
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้วิจัย : นางสาวเรวดี ฤทธี)
Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (ผู้วิจัย : นางอัชราภรณ์ เพชรา)
Download
ประมูลจ้างปรับปรุงโรงอาหารและก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
Download
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
Download
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัย:นายปณัยวิชญ์ ปรีชา)
Download
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำ โดยใช้หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ผู้วิจัย:นายปณัยวิชญ์ ปรีชา)
Download
สรุปเหรียญเทศบาลนครภูเก็ต กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่33
Download
ประกาศโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Download
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้ชุดการเรียนแบบ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางสาวพรทิพย์ บุญสิน)
Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้ ทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางจิราพร โปณะทอง)
Download
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้วิจัย : จิณัฐตา ดีทองอ่อน)
Download
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : ยุพิน ต่างใจ)
Download
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการระดมสมองสร้างมโนทัศน์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : วาริน เอี่ยมชลคำ)
Download
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E (ผู้วิจัย : นางสาวพิทยา สุขาพันธ์)
Download
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ (ผู้วิจัย : นางจันทร์จิรา สมศิริ)
Download
รายงานผลการพัฒนาหนังสือประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง จังหวัดของเรา (ภูเก็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ชื่อผู้วิจัย: นายพิสิฐ หาบหา)
Download

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com