Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

  ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม
สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

   ภาพกิจกรรมล่าสุด


   โครงการเด่น

หนังสั้นThe Imitation โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ระดับมัธยมศึกษา)

   เฟสบุ๊ค


   ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าโขลง
12 กรกฎาคม 2560
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
14-16 กรกฎาคม 2560
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 ชั้น ม.1-6
17-19 กรกฎาคม 2560
กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 ชั้น ป.1-6
19 กรกำาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย
24 กรกฎาคม 2560
พิธีถวายสักการะหน้าพระรูปหล่อ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ
27 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com