Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 2
สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๒ หาดใหญ่วิชาการ
เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com