Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

[ 2 ] Next>>
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ใบชำระเงิน ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่2 มัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบฟอร์มรายงานการสอน ปี 2561
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บทคัดย่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฟอร์มชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษวิทย์-คณิต และห้องโครงการพิเศษสามภาษา
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควต้าเรียนดี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนท้ังหมด (ห้องทั่วไป) ระดับอนุบาล2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทั้งหมด (ห้องโครงการสามภาษา) ระดับอนุบาล1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทั้งหมด (ห้องทั่วไป) ระดับอนุบาล1 ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 1 ห้องทั่วไป (สำรอง)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบห้องทั่วไป ชั้น ป.1 วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 8.00 น.-10.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEIS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEIS ชั้น ป.1 ปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกระดับชั้น อนุบาล 1 ห้องสามภาษา ปี 2561

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com