Facebook
TOP
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ - นฺตถิปัญญา สมาอาภา
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม ติดต่อ สอบถาม
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาลปลูก
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนอนุบาล

   ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

[ 2 ] Next>>
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
บทคัดย่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฟอร์มชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษวิทย์-คณิต และห้องโครงการพิเศษสามภาษา
ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควต้าเรียนดี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนท้ังหมด (ห้องทั่วไป) ระดับอนุบาล2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทั้งหมด (ห้องโครงการสามภาษา) ระดับอนุบาล1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนทั้งหมด (ห้องทั่วไป) ระดับอนุบาล1 ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป. 1 ห้องทั่วไป (สำรอง)
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบห้องทั่วไป ชั้น ป.1 วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 8.00 น.-10.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEIS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MSEIS ชั้น ป.1 ปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกระดับชั้น อนุบาล 1 ห้องสามภาษา ปี 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแบกเป้สะพายกล้อง ประกวดภาพถ่าย "รัก...ดีดี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท
สรุปเหรียญการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๙
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู
การรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๑ ถนนสตูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๒๐๓๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๘๔๙๑ ,๐๗๖-๒๒๕๐๘๐
www.ppy.ac.th E-mail : schoolppy@gmail.com